RSS
środa, 30 marca 2011

Protokół z dnia 25-26 marca 2011 roku

spisany na okoliczność weryfikacji bilansu za 2010 r.,

przez Komisję Rewizyjną Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie

Komisja w składzie:

1. EDWARD MASŁOWSKI– przewodniczący

2. KRZYSZTOF PIEKARSKI- członek

3. WITOLD ROGOWSKI – członek

Komisja w wyżej wymienionym składzie zweryfikowała konta syntetyczne i analityczne Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie.
Po przejrzeniu i zweryfikowaniu kont Komisja stwierdza, iż bilans i rozliczenie budżetowe zostały sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Klub Sportowy „WARMIA” Grajewo rachunkowość prowadzi na podstawie zakładowego planu kont. Statut Klubu określa, jakie zadania wykonywane są przez Klub Sportowy „WARMIA”. Komisja stwierdza, że Klub wykonuje zadania zgodnie ze statutem.
Rozliczenie bilansu Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie i rachunku zysków i strat za rok 2010 przedstawia się następująco:
1. bilans- sporządzony na dzień 31.12.2010r.,
- suma aktyw i pasyw to – 6 565,12 zł.
2. rachunek zysków i strat – sporządzony na dzień 31.12.2010r.,
- wynik finansowy netto (ujemny) – 40 935,84 zł
Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie dowodów księgowych i zapisów na księgach rachunkowych, sprawdzenie poprawności zastosowania przez Klub Sportowy „WARMIA” zasad i metod ustawy o rachunkowości, a także ocenę ogólną bilansu i rachunku zysków i strat.
Podczas kontroli Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie stwierdza:
- rachunkowość prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont,
- księgi rachunkowe prowadzone są według ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994r., z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu programu finansowego EWKA,
- ujęcia operacji gospodarczych udokumentowane są dowodami księgowymi
potwierdzonymi pod względem formalnym i rachunkowym, także merytorycznym,
- bilans i rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą do
roku poprzedniego.
Wartość bilansu na dzień 31.12.2010r.,ustalono przez zastosowanie inwentaryzacji:
1.    spis z natury,
2.    potwierdzenie sald na rachunku bankowym,
3.    ustalenie wysokości należności, zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych

BILANS na dzień 31.12.2010r, przedstawia się następująco:
AKTYWA
- AKTYWA OBROTOWE - 6 565,12 zł w tym:
- środki pieniężne w kasie    8,92 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym  368,64 zł.
- dotacje     0,15 zł
- należności krótkoterminowe  5 416,01 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    771,40 zł

Środki pieniężne wykazano na koniec roku obrotowego w wartości nominalnej z dnia ich pozyskania.
Należności krótkoterminowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług o okresach spłaty :
- do 12 miesięcy    5416,01 zł

PASYWA
- SUMA PASYW TO – 6 565,12 zł
A/ zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 60 107,04 zł
w  tym :
1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług  17 254,42 zł
w tym : o okresie wymagalności do 12 miesięcy      17 254,42 zł
2. zobowiązania publicznoprawne / podatek VAT, ZUS / 25 213,84 zł
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń    pracowniczych 16 481,16 zł
4. fundusz specjalny / ZFŚS z lat ubiegłych /1 157,62 zł

B/ ujemny wynik finansowy netto za 2010 r.– nadwyżka kosztów nad przychodami:
(przychody 278 308,03,- minus koszty 319 243,87,-) 40 935,84 zł
C/ dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego    24 863,30 zł
D/ Kapitał zapasowy 4.609,08 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek . Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy wykazany został w sposób prawidłowy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2010:
A/ Przychody ze sprzedaży usług 93 055,39 zł
w tym :
1. reklama na stadionie  64 775,67 zł
2. sprzedaż biletów i kart wstępu 14 202,04 zł
3. promocja powiatu 12 295,08 zł
4. sprzedaż kalendarzy 1 782,60 zł
B/ Przychody finansowe / odsetki / 0,74 zł
C/ Pozostałe przychody operacyjne 185 251, 90 zł
w tym :
1. darowizny 10 900 00 zł
2. wpływy za zawodników  4 200,00 zł
3. dotacja z Urzędu Miasta    170.000,00 zł
4. pozostałe wpływy     151 90 zł
D/ Koszty działalności operacyjnej  317 661, 01 zł
w tym;
1. amortyzacja   0,00 zł
2. zużycie materiałów i energii  38 637 80 zł
3. usługi obce   40 111 66 zł
4. podatki i opłaty    60,00 zł
5. wynagrodzenia    84 909,00 zł
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 94 936,00 zł
7. pozostałe koszty 59 006,55 zł
E/ koszty finansowe  397,43zł
w tym:
1. odsetki 388,45 zł
2. inne    8,98 zł
F/ pozostałe koszty operacyjne 1 185 ,43 zł
G/ Strata netto z działalności  40 935,84 zł

Komisja Rewizyjna stwierdza, że  sprawozdania finansowe Klubu Sportowego „WARMIA” sporządzone zostało na dzień 31.12.2010r, we wszystkich istotnych aspektach , zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010.
Strata poniesiona w 2010r., jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej i ekonomicznej całej gospodarki kraju, co przenosi się na funkcjonowanie Klubu.

Sytuację majątkową i finansową Klubu Sportowego „WARMIA” na koniec 2010r. należy uznać za pozytywną pomimo braków finansowych. Nie istnieje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania działalności Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie w przypadku zachowania dotychczasowych zasad finansowania przez Urząd Miasta Grajewo.
Zarząd Klubu stara się utrzymać bieżącą pozycję KS WARMIA i w miarę możliwości finansowych osiągać jak najlepsze wyniki sportowe.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wnosi:
- o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie za rok 2010 tj. bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- o umorzenie zaległych zobowiązań w kwocie 2646,68 zł
- o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2010r,

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Grajewo dnia 26.03.2010r.


Komisja Rewizyjna

23:32, warmia1924
Link Dodaj komentarz »

Oto obszerne fragmenty sprawozdania Zarządu Klubu:

Zarząd Klubu Sportowego „WARMIA" Grajewo składa niniejszym sprawozdanie za rok działalności klubu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu, powołany przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 10 października 2008 roku tworzyli:

1.     Jan Antoni Kowalski - Prezes

2.      Jerzy Kruszyński - V-ce Prezes

3.      Zbigniew Łaguna - V-ce Prezes

4.      Radosław Zolnik – Sekretarz Zarządu

W ZAKRESIE FINANSOWYM

Tematem każdego z posiedzeń Zarządu była sytuacja finansowa klubu. Brak odpowiednich środków finansowych mocno uderzał w poprawne funkcjonowanie naszego Klubu w warunkach III ligowych.  Budżet WARMII należy do najniższych w lidze nawet po jej reorganizacji i ograniczeniu do dwóch województw - warmińsko -mazurskiego i podlaskiego. Zarząd usiłuje dostosować nasz budżet do warunków III-ligowych, lecz jest to bardzo trudne. Daleko posunięte oszczędności siłą rzeczy muszą mieć wpływ na wyniki osiągane przez Klub. Warunki III – ligowe i koszty ponoszone przez Klub na wszelkiego rodzaju opłaty związkowe, transport i utrzymanie zawodników zapewniających odpowiedni poziom sportowy stawiają Zarząd w arcytrudnej sytuacji. Kierowaliśmy się celem utrzymania pozycji naszego jakże zasłużonego Klubu, który w tym roku obchodzi już 87 urodziny ale przy zachowaniu maksymalnych oszczędności. Od czerwca 2005 roku Warmia nie posiada strategicznego sponsora, pomimo ofert kierowanych przez Zarząd do przedsiębiorstw. Kryzys gospodarczy mocno uderza w firmy, które znacznie ograniczają pomoc i sponsoring dla klubów sportowych. Podstawą funkcjonowania finansowego Klubu są środki przekazywane przez Urząd Miasta w Grajewie. Należy podkreślić, że bez nich Klub nie byłby w stanie funkcjonować na aktualnym poziomie. Przeprowadzone w ubiegłym roku wybory samorządowe dokonały w naszym mieście zmiany w składzie Rady Miasta oraz na stanowisku Burmistrza. Dotychczasowe władze naszego miasta, oprócz pomocy dla Klubu poprzez przekazywanie dotacji na promocję miasta i popularyzację piłki nożnej pomagały w szeregu spraw, z którymi Klub zwracał się do nich. Współpraca zarządu Klubu z władzami zarówno miasta jak i powiatu układała się wzorowo. Zawsze mogliśmy liczyć na przychylność i zrozumienie problemów funkcjonowania Klubu i w tym miejscu serdecznie dziękujemy dla pana Krzysztofa Waszkiewicza, Waldemara Remfelda – burmistrza i wiceburmistrza poprzedniej kadencji oraz  Sekretarzowi Urzędu Miasta, Panu Staroście i radnym miejskim oraz powiatowym.

Nowo wybrany Burmistrz naszego miasta pan Adam Kiełczewski na spotkaniach z Zarządem i dyrektorem naszego Klubu deklarował pomoc i podkreślał swoją dobrą wolę wobec WARMII. W tym miejscu serdecznie gratulujemy panu Burmistrzowi objęcia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji głęboko wierząc że mamy w jego osobie kibica naszej drużyny - z naszego miasta. Pierwszym wymiernym dowodem pomocy ze strony nowego Burmistrza jest zawarcie umowy na promocję miasta Grajewo z naszym Klubem od 1 lutego bieżącego roku. Dzięki tej umowie i środkom finansowym pochodzącym z jej realizacji zespół mógł przygotować się do rundy wiosennej rozgrywek rozgrywając mecze kontrolne na dobrze przygotowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Białymstoku i Ostrołęce. Niestety, ze względu na procedury z uchwaleniem budżetu i podjęciem stosownych uchwał Klub do dnia dzisiejszego nie otrzymał dotacji na pierwsze półrocze 2011 roku, która zwykle była uruchamiana przez miasto w pierwszych dniach stycznia. Opóźnienie to spowodowało prawdziwą zapaść finansową i postawiło WARMIĘ w arcytrudnej sytuacji zwłaszcza, że do dnia dzisiejszego czekamy na decyzję Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie w sprawie dalszej współpracy z Klubem na podstawie umowy na reklamę firmy, która wygasła z końcem ubiegłego roku.

Od kilku lat Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie bezpośrednio zarządza stadionem, co pozwalało dotąd na uniknięcie ponoszenia przez Klub kosztów związanych z utrzymaniem stadionu czy też korzystania z bazy sportowej naszego miasta i daje większą stabilność budżetową, niezbędną do odpowiedniego zabezpieczenia środków na funkcjonowanie obiektu i przygotowanie go do imprez sportowych. Klub posiada zawartą umowę z MOSiR na bezpłatne użytkowanie stadionu. Korzystał też dotychczas bezpłatnie z infrastruktury MOSiR– hali, siłowni, sauny i szatni. W ubiegłym roku współpraca układała się bardzo dobrze. Z dniem 31.12.2010 roku pracę w MOSiR zakończył dotychczasowy kierownik tego ośrodka pan Ryszard Kuźma. Wzorowa współpraca Klubu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Grajewie nie byłaby możliwa bez zaangażowania i zrozumienia problemów klubu ze strony kierownika MOSiR. W tym miejscu Zarząd pragnie serdecznie podziękować za pomoc panu Ryszardowi i nagrodzić go brawami za dotychczasową pracę na rzecz grajewskiego sportu!

Zarząd Klubu wyraża głęboką nadzieję, że powołany od 1 marca 2011 roku kierownik MOSiR pan Przemysław Dąbkowski będzie kontynuował wzorową współpracę z naszym Klubem, który ze względu na skalę działania i popularność piłki nożnej jest sportową wizytówką Grajewa i to wizytówką opartą na wychowankach naszego Klubu, młodych mieszkańcach naszego miasta. Nikomu nie powinno być obojętne to, że 133 młodych ludzi w wieku 9-30 lat trenuje w naszym mieście piłkę nożną widząc w tym szansę rozwoju sportowego i fizycznego. Nikomu nie powinno być obojętne, że dzięki pracy wielu ludzi: piłkarzy, trenerów i działaczy nasze miasto w obecnej chwili plasuje się w piłce nożnej wyżej niż pobliskie miasta na które z zazdrością patrzą nasi mieszkańcy: Ełk, Augustów i Łomża. Nowym władzom miasta i kierownikowi MOSiR szczerze życzymy, by dzięki ich pracy Grajewo przewyższyło te miejscowości nie tylko w piłce nożnej ale też w innych dziedzinach.

Działania Zarządu mające na celu poprawę sytuacji finansowej klubu to przede wszystkim:

-  zawarcie umowy z Urzędem Miasta Grajewo na rozwój sportu kwalifikowanego - piłki nożnej poprzez wsparcie klubu sportowego, reprezentującego miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w drugim półroczu 2010 roku. Środki przekazywane na ten cel przez miasto Grajewo są od dłuższego czasu podstawą funkcjonowania klubu. Bez tej dotacji Klub nie miałby środków na podstawowe potrzeby, niezbędne do prowadzenia swojej działalności.

-  zawarcie umów reklamowych ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKPOL na okres od 1.08 do 31.12.2010 roku na kwotę 3000,00 zł miesięcznie. Umowa ta była wyższa od poprzedniej o 50% czyli o 1000 złotych.

-   zawarcie umowy na promocję Powiatu Grajewskiego na kwotę brutto 8500,00 złotych na okres rundy wiosennej rozgrywek oraz na kwotę brutto 7000,00 na rundę jesienną, co stanowiło 30 % wzrost pomocy ze strony Powiatu Grajewskiego w stosunku do roku 2009.

- zawarcie umowy reklamowej z firmą LITEXIMP z Prostek na kwotę 3000,00 złotych rocznie

Podsumowując powyższe jeśli nie zostaną zwiększone wpływy ze strony samorządu lokalnego, reklamodawców, sponsorów i darczyńców to będą musiały nastąpić dalsze działania ku zmniejszeniu kosztów klubu, głównie poprzez obniżenie kosztów osobowych. Zarząd wraz z dotychczasowymi władzami miasta wypracował model współpracy pomiędzy Klubem a miastem oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który jest uznawany przez inne kluby za wzorcowy. Dzięki tej współpracy młodzi zawodnicy z sekcji prowadzonych przez MOSiR po ukończeniu wieku juniora mogą nadal trenować piłkę nożną i mają możliwość godnego reprezentowania naszego miasta na sportowych arenach. Przykłady sportowego awansu naszych wychowanków działają na wyobraźnię najmłodszych, którzy widzą w tym szansę dla siebie na sportowy rozwój i jeszcze chętniej garną sie do uprawiania sportu. Korzysta na tym nasze miasto, bo nic tak nie rozwija młodych ludzi jak sportowa rywalizacja, która jest najlepszą receptą na patologie dotykające młodzież.

Warto nadmienić, że w okresie sprawozdawczym w wyborach przeprowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku  wiceprezes Klubu pan Jerzy Kruszyński został  wybrany delegatem na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie reprezentującym Podlasie. Cieszy docenienie przez działaczy sportowych w naszym województwie społecznej pracy pana Kruszyńskiego na rzecz piłki nożnej. Pan Jerzy Kruszyński jest także wiceprezesem Podlaskiego Związku Piłki Nożnej a w 13 osobowym zarządzie władz piłkarskich na Podlasiu jest także nasz drugi reprezentant dyrektor klubu Janusz Szumowski. Żaden inny Klub na Podlasiu nie reprezentują w zarządzie aż dwaj przedstawiciele.

Zarząd Klubu dziękuje instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które w różnej formie pomagały dla klubu w ubiegłym roku. Także firmom sponsorującym drużyny młodzieżowe występujące pod skrzydłami MOSiR. Dziękujemy wielu innym osobom, które w różny sposób wspierały Klub w okresie sprawozdawczym – pomocą rzeczową, finansową albo choćby dobrym słowem.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Dzięki zmianom strukturalnym, związanym z finansowaniem sportu młodzieżowego przez MOSiR i wprowadzonym już w 2003 roku, „WARMIA" jest w tej chwili klubem jednosekcyjnym, składającym się z sekcji piłki nożnej seniorów. Jednak na mocy stosownej umowy Klub zachowuje ścisłą współpracę z MOSiR w zakresie szkolenia i prowadzenia drużyn młodzieżowych piłki nożnej.

W zakończonym sezonie 2009/2010 Warmia Grajewo zajęła VI pozycję w tabeli i tym samym poprawiła o dwie pozycje swoją lokatę w stosunku do poprzedniego sezonu osiągając tym samym cel, postawiony przed sezonem przez Zarząd klubu. Wiosna ubiegłego sezonu nie była tak udana jak jesień 2009 roku. Kilka wpadek takich jak porażki z MKS Mielnik u siebie sprawiły, że nasz zespół zameldował się na VI miejscu, choć przed rundą wiosenną był na miejscu II. O takich wynikach zdecydowała głównie plaga kontuzji w zespole oraz dość wąska kadra. Młodzi zawodnicy, po których odważnie sięgał ówczesny trener Piotr Pawluczuk nie zawsze byli w stanie nawiązać równorzędną walkę z doświadczonymi i ogranymi w III lidze zespołami. Niemniej występy w III lidze dawały naszym wychowankom ogrom doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w kolejnych sezonach.

Przed rundą jesienną sezonu 2010/2011 z zespołu odszedł grający trener Piotr Pawluczuk, który ze względu na obowiązki rodzinne i zawodowe nie mógł dłużej godzić treningów w Grajewie i uciążliwych dojazdów z Bielska Podlaskiego. Dużym osłabieniem zespołu wydawało się być także odejście ostoi naszej defensywy Łukasza Piłatowskiego, który po zakończeniu umowy z naszym klubem wybrał dużo korzystniejszą finansowo ofertę z zambrowskiej OLIMPII. Na grę w lidze halowej zdecydował się bramkarz Krzysztof Gieniusz. Po tych osłabieniach wielu obserwatorów przepowiadało znaczne problemy z zajęciem korzystnych pozycji w tabeli III ligi.

Zarząd kierując się dobrym doświadczeniem z zatrudnieniem Pawluczuka, którego pracę z zespołem należy ocenić ze wszech miar pozytywnie oraz ze względu na oszczędności zdecydował się na powierzenie roli szkoleniowca zespołu zawodnikowi naszego Klubu, wychowankowi białostockiej JAGIELLONII Marcinowi Strzelińskiemu. Pomoc w jego pracy zapewniają mu Krzysztof Piekarski i Maksym Mirva, którzy posiadają ukończony kurs instruktorski.

Klubu nie stać było na spektakularne transfery i uzupełnił kadrę o dwóch wolnych zawodników za których nie musiał płacić odstępnego poprzednim klubom: bramkarza Piotra Czaplińskiego z białostockiej JAGIELLONII oraz obrońcę Macieja Keslera, wychowanka białostockiego PIASTA. Obaj okazali się bardzo dużym wzmocnieniem zespołu. Do zespołu dołączył też były król strzelców IV ligi Łukasz Wójcik z HETMANA Tykocin oraz wychowanek naszego Klubu obrońca Paweł Kowalski, który grał ostatnio w POJEZIERZU Prostki.

Warmia w rundzie jesiennej zanotowała 6 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek, zdobyła 28 punktów i 25 bramek tracąc 17.

W porównaniu z rundą jesienną ze składu drużyny ubyli: obrońca Kamil Makowski, który już w trakcie rundy jesiennej wyjechał na studia do Warszawy oraz Rafał Kozikowski, który porzucił treningi. W przygotowaniach do rundy wiosennej wraz z zespołem brali udział Mateusz Woroniecki i Hubert Karwacki. Obaj byliby zapewne wzmocnieniem drużyny, lecz ich oczekiwania finansowe okazały się ponad obecne możliwości WARMII. Nie zagra też w zespole Janusz Jasielczuk, który wyjechał do Anglii. Na dalszą grę w WARMII zdecydowali się wyróżniający się zawodnicy w rundzie jesiennej: Czapliński i Kesler. Do gry po kontuzji wraca też utalentowany Paweł Górski. Trener Marcin Strzeliński dokoptował do zespołu seniorów kolejnych młodych wychowanków naszego klubu z grupy juniorów starszych trenera Mariusza Sobczyka a są to: Marcin Baczewski i Rafał Wróblewski. Wobec braku transferów tacy piłkarze z rocznika 1993 jak Domurat, Baczewski i Krukowski mają wielką szansę występować w pierwszej jedenastce.  Z 24 zawodników zgłoszonych do rozgrywek na ten sezon aż 17 to nasi wychowankowie!

W okresie przygotowawczym zespół rozegrał szereg meczów kontrolnych, w których pomimo wysokiej porażki z silnym zespołem SOKOŁA Sokółka pokazał, że drzemią w nim spore możliwości. Wyniki sparringów miały drugorzędne znaczenie. Głównym celem tych meczów było ogrywanie młodych zawodników naszego zespołu, którzy już wkrótce mają coraz częściej grać w podstawowym składzie WARMII.  W najbliższą sobotę  przeciwnikiem Warmii będzie w Grajewie szczuczyńska WISSA. Zapowiada się pasjonujący mecz – derby powiatu.

Działalność sekcji młodzieżowych klubu prowadzi w naszym mieście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przy współpracy zarządu klubu. Zmiana ta nastąpiła ze względów proceduralnych i finansowych. Klub prowadzi ścisłą współpracę z MOSiR pod którego szyldem uczestniczy w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej 5 zespołów. Grupami młodzieżowymi opiekują się trenerzy mający doświadczenie szkoleniowe i zawodnicze a są to panowie: Józef Matysiewicz, Mariusz Sobczyk, Wojciech Kozikowski, Piotr Wierzbicki. Najmłodszą  grupą żaków opiekuje się zawodnik naszego Klubu Daniel Tuzinowskii.

Zespoły młodych piłkarzy, choć występują pod nazwą MOSiR Grajewo pozostają pod baczną opieką Zarządu klubu, który najzdolniejszym zawodnikom zapewnia możliwość rozwoju w klubie poprzez awans do III-ligowej drużyny seniorów.

Należy podkreślić wpływ sekcji seniorów na motywację do pracy najmłodszych piłkarzy. Drużyna seniorów stała się swoistym magnesem przyciągającym dzieci i młodzież do klubu, co może wyjść tylko na dobre dla propagowania kultury fizycznej w naszym mieście. Celem szkolenia młodzieży nie jest jedynie osiągnięcie wyniku ale przede wszystkim wychowanie własnych zawodników, którzy będą w przyszłości reprezentować barwy naszego klubu na szczeblu seniorskim.

Znakomite wyniki osiąga zespół trampkarzy młodszych kierowany przez pana Józefa Matysiewicza, trenera, który słynie ze znakomitego kontaktu z młodymi zawodnikami, świetnego organizatora i wychowawcę. Dzięki jego staraniom zespół uczestniczy w obozach i turniejach sportowych a także jest wyposażany w sprzęt sportowy. Już za kilka lat z całą pewnością do zespołu całym zastępem dołączą kolejni jego wychowankowie, wzorem tych  z rocznika 1990, którzy obecnie stanowią poważną siłę drużyny seniorów. Warto podkreślić, że w rundzie jesiennej zespół ten zdeklasował HETMANA Białystok aż 7:0 w meczu ligowym. HETMAN, który słynie z doskonałej pracy z młodzieżą był bezradny wobec naszej drużyny.

Bardzo udane występy w rundzie jesiennej odnotował też zespół juniorów młodszych pod opieką Wojciecha Kozikowskiego. Drużyna ta niemal do końca rundy walczyła o awans do grupy mistrzowskiej ustępując w tabeli tylko silnym zespołom JAGIELLONII Białystok i WIGIER Suwałki. Zespół juniorów starszych choć nie osiągał satysfakcjonujących wyników to spełnił swoją rolę zapewniając możliwość gry dla zawodników, którzy stale trenują z kadrą seniorów, ale jeszcze nie mogą liczyć na grę w podstawowym składzie. Słabsze wyniki zespołu trampkarzy starszych można częściowo tłumaczyć faktem gry w tym zespole o rok młodszych zawodników niż w zespołach rywali.

Bardzo dobrze układa się zarządowi Klubu współpraca z miejskimi jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Klub bez żadnych przeszkód otrzymuje stosowne pozwolenia na organizację imprez masowych a także licencję na grę w III lidze.

Wszystkie z wymienionych służb a także kibice, zawodnicy i trenerzy są bardzo zadowoleni z infrastruktury naszego stadionu. Zarząd Klubu uważa za swój sukces współpracę z władzami miasta w celu rozbudowy infrastruktury sportowej Grajewa. Nasz stadion uchodzi za jeden z najbardziej nowoczesnych w woj. podlaskim. Cieszy fakt, ze dzięki staraniom władz miasta i powiatu zostało wybudowane kolejne boisko ORLIK w pobliżu hali MOSiR, dzięki czemu nasi zawodnicy oraz chłopcy z sekcji młodzieżowych ma możliwość trenowania także w okresie zimowym na sztucznej nawierzchni w połączeniu z korzystaniem z obiektów MOSiR – hali, siłowni i sauny. Okres zimowy i konieczność gry spotkań kontrolnych na pełnowymiarowych boiskach ze sztuczną nawierzchnią oraz koszty związane z wyjazdami i wynajmem obiektów sprawiają jednak, że z zazdrością patrzymy na obiekty powstające w okolicznych miejscowościach – pełnowymiarowe boiska ze sztuczną nawierzchnią są już w Białymstoku, Ostrołęce, Sokółce, Kętrzynie, Olecku. Na ukończeniu jest taki obiekt w Łomży. Marzeniem Zarządu jest możliwość korzystania z takiego obiektu przez naszych piłkarzy w Grajewie a teren boiska przy Szkole nr 4 wydaje się być wymarzonym miejscem do budowy takiego obiektu. Mamy głęboką nadzieję, że nowe władze samorządowe wezmą pod uwagę naszą sugestię.

Nieocenionym źródłem wiedzy o klubie jest dla kibiców naszego klubu internet. Po Pawle Myszkowskim, twórcy strony internetowej, poświęconej Warmii który ze względu na obowiązki rodzinne i zawodowe był zmuszony zawiesić funkcjonowanie strony  kibice mają dostęp do najnowszych informacji z życia klubu bezpośrednio od dyrektora Klubu, który w lipcu ub. roku uruchomił blog informacyjny pod adresem kswarmiagrajewo.org. Serdecznie dziękujemy Pawłowi za wieloletnią społeczną pracę i zaangażowanie na rzecz Klubu.

Wszystkie działania Sponsorów, Zarządu Klubu, zawodników, trenerów i kibiców zmierzają do zapewnienia możliwie dobrych warunków dla drużyny, której gra w III lidze jest okazją do promocji Klubu, zawodników  oraz miasta Grajewa i Powiatu Grajewskiego w kraju.

Sprawozdanie z działalności naszego klubu za 2010 rok, jakie dziś w imieniu Zarządu Klubu prezentuję zawiera ocenę stanu realizacji głównych kierunków naszej pracy z uwzględnieniem podstawowych problemów występujących w działalności klubu.

Jest niewątpliwie wiele problemów nie poruszonych, bądź omówionych marginesowo i dlatego też sądzimy, że dyskusja na dzisiejszym zebraniu w sposób twórczy uzupełni to sprawozdanie a zabierający głos w dyskusji zgłoszą dodatkowe wnioski i propozycje do pracy na najbliższy okres sprawozdawczy.

Jesteśmy absolutnie przekonani, że działacze sportowi, zawodnicy, członkowie klubu i zaproszeni goście poprzez swoje czynne uczestnictwo w dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym wpłyną na dalszą poprawę działalności Klubu Sportowego „Warmia" Grajewo i całego sportu grajewskiego.

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo

23:19, warmia1924
Link Dodaj komentarz »

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbyło się Walne Zebranie członków K.S. WARMIA.  Obrady otworzył prezes Klubu pan Jan Antoni Kowalski, po czym przywitał zaproszonych gości: burmistrza pana Adama Kiełczewskiego, kierownika MOSiR pana Przemysława Dąbkowskiego oraz przedstawicieli Rady Miasta oraz kibiców, członków Klubu, zawodników i trenerów. Na zebranie przybyła liczna grupa kibiców naszego Klubu. Już dawno Walne Zebranie K.S. WARMIA nie zgromadziło takiej ilości osób.

Przewodniczącym obrad na wniosek prezesa Kowalskiego został Sekretarz Urzędu Miasta pan Ryszard Wolwark. Realizowane były kolejne punkty uchwalonego porządku obrad. Dyrektor Klubu odczytał sprawozdanie z działalności Klubu za okres od ubiegłorocznego Walnego Zebrania do 29.03.2011 roku. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił zebranym protokół Komisji Rewizyjnej, który zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sposób prowadzenia przez Klub ksiąg finansowych a także rzetelność dowodów księgowych oraz polityki finansowej Zarządu.

Po przedstawieniu sprawozdań rozgorzała dyskusja. Głos zabrał członek Klubu pan Jarosław Turowski, który zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym pogłosek o zmianach w modelu współpracy pomiędzy miastem, MOSiR i Klubem a także o to, czy Klub będzie musiał zacząć płacić za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz infrastruktury MOSiR (hala, sauna, siłownia). Pan burmistrz odpowiedział, że trwają rozmowy na ten temat i niewykluczone, że zajdą zmiany w dotychczasowych zasadach współpracy pomiędzy MOSiR a WARMIĄ. Kolejne pytania zebranych wiązały się także z tą kwestią. Głos zabierali kibice i trenerzy, którzy zwracali uwagę na ilość grajewskiej młodzieży trenującej w Klubie oraz zespołach juniorskich występujących w ramach MOSiR, na tradycje Klubu i jego kluczową rolę w życiu sportowym miasta. Burmistrz zaznaczył, że dotąd nie zapadły żadne decyzje ograniczające dotychczasowe zasady, funkcjonujące pomiędzy miastem, MOSiR i Klubem. Wszystkie one w najbliższym czasie będą przedmiotem dyskusji i ustaleń pomiędzy burmistrzem, kierownikiem MOSiR oraz Zarządem Klubu i jego dyrektorem.

Po dyskusji zebrani członkowie Klubu jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu , który na zebraniu reprezentował jedynie prezes pan Jan Antoni Kowalski. Wiceprezes pan Jerzy Kruszyński przebywa za granicą, natomiast pozostali członkowie Zarządu – panowie Radosław Zolnik i Zbigniew Łaguna byli nieobecni z powodu obowiązków służbowych.

Za udzielenie absolutorium dla Zarządu podziękował członkom Klubu pan Jan Antoni Kowalski. W swoim wystąpieniu prezes oświadczył zebranym, że pragnie zrezygnować ze sprawowanej funkcji i zaproponował aby Walne Zebranie dokonało przyjęcia w poczet Zarządu Klubu dwóch wskazanych przez niego osób – pana Józefa Matysiewicza (byłego zawodnika i członka zarządu oraz obecnego trenera zespołu trampkarzy młodszych) oraz Janusza Szumowskiego – dyrektora Klubu. Prezes uzasadnił te kandydatury ich ogromnym zaangażowaniem oraz doświadczeniem w zakresie funkcjonowania Klubu.

W imieniu zaskoczonych decyzją prezesa zebranych pan Mariusz Sobczyk zapytał pana Kowalskiego o powody jego decyzji. Prezes uzasadnił swoją decyzję powodami osobistymi. Następnie dyrektor Klubu zapoznał zebranych z treścią statutu, która mówi o zmianach w składzie zarządu w trakcie jego kadencji (obecna kadencja trwa do października 2012). Statut określa możliwość przyjęcia  osób przez Zarząd w skład członków zarządu:

§21. Statutu K.S. WARMIA:

1.W przypadku wystąpienia ze składu członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

Z powyższego wynika, że dwóch członków Zarządu może być zgodnie ze statutem dokooptowanych decyzją samego Zarządu i nie wymaga tego wyboru przez Walne.

W związku z tym, że punkt dotyczący przeprowadzenia wyborów nie został umieszczony w uchwalonym porządku obrad (co zaznaczył członek Klubu pan Wojciech Grochowski ) przewodniczący postanowił zakończyć obrady.

22:32, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
sobota, 26 marca 2011

Nasi piłkarze rozegrali dziś ostatni mecz kontrolny przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Za tydzień w Grajewie o godz. 16:00 WARMIA zagra z WISSĄ Szczuczyn o ligowe punkty.

Dzisiejszy mecz z DĘBEM Dąbrowa Białostocka dla obu zespołów miał być generalnym sprawdzianem formy. Zajmujący po rundzie jesiennej VIII pozycję w tabeli DĄB jest bardzo solidną drużyną III ligi a po zimowych wzmocnieniach wydaje się być silniejszy niż jesienią. Oba zespoły rozegrały jesienią dwa mecze w III lidze (1:0 dla WARMII w Grajewie i 0:0 w Dąbrowie Białostockiej) i dlatego DĄB był idealnym partnerem do rozegrania sparringu – z tą drużyną już wiosną nie zagramy.

WARMIA przystąpiła do spotkania jak zwykle osłabiona. Niestety, ciągle dają znać o sobie kontuzje i choroby, które w tym sezonie prześladują jak nigdy naszych zawodników. Dziś zabrakło Daniela Tuzinowskiego, który ma kontuzjowane kolano (na szczęście nie jest to tak groźna kontuzja jak poprzednia tego zawodnika, gdy miał zerwane więzadła krzyżowe)i Mariusza Milczarka – również kontuzja kolana. Mariusz już na mecz z WISSĄ najprawdopodobniej będzie gotowy do gry.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dwaj zawodnicy, którzy trenowali z naszym zespołem: Mateusz Woroniecki i Hubert Karwacki nie zostaną ostatecznie w naszym Klubie. W obecnej sytuacji finansowej WARMII, kiedy wciąż nie została uruchomiona dotacja na pierwsze półrocze ze środków miejskich oraz nadal czekamy na decyzję S.M. MLEKPOL w sprawie zawarcia umowy na reklamę tej firmy (poprzednia umowa wygasła z końcem ub. roku) oczekiwania finansowe obu zawodników okazały się zbyt wygórowane. Po prostu nie mogliśmy sobie pozwolić na spełnienie oczekiwań obu zawodników.

Do rundy wiosennej nie przystąpi z WARMIĄ także dobrze prezentujący się zwłaszcza w meczu z NARWIĄ Ostrołęka Janusz Jasielczuk, który wyjechał do Anglii. Tym samym zespół zagra w lidze w praktycznie nie zmienionym składzie a szansę gry w pierwszym składzie dostaną kolejni wychowankowie Klubu tacy jak przede wszystkim Łukasz Domurat i Marcin Baczewski, którzy obiecująco grali w sparringach.

Dzisiejszy mecz w wykonaniu naszych piłkarzy był dużo lepszy niż środowy z ROMINTĄ Gołdap. W środę trener Strzeliński zdecydował się dać szansę gry po przerwie dla młodych zawodników, którzy niestety nie dali rady piłkarzom z Gołdapi. Grając w silniejszym składzie nasz zespół strzelił ROMINCIE dwa gole. Pierwszego Konrad Kowalko głową po rzucie rożnym a drugiego Maciej Kesler płaskim strzałem po akcji Marcina Strzelińskiego. W końcówce pierwszej połowy gołdapianie wykorzystali błąd Tarnackiego, który za krótko wybił piłkę i po strzale Naruszewicza zdobyli kontaktowego gola. Ten sam zawodnik korzystając z błędów naszych piłkarzy zdobył w drugiej połowie dwie kolejne bramki i tym samym ROMINTA wygrała mecz.

Na dziś trener Strzeliński zaplanował już grę pierwszego składu i minimalną ilość zmian. W pierwszej połowie widzieliśmy dużo dobrych akcji naszego zespołu, który stworzył sobie kilka świetnych sytuacji do zdobycia bramek. W 12 minucie po rzucie rożnym i strzale głową Keslera piłka uderzyła w poprzeczkę bramki DĘBU. Pięć minut później Arciszewski również po rzucie rożnym uderzył piłkę głową i jego strzał minął bramkę gości tuż nad poprzeczką. W 18 minucie nie popisał się Maksym Mirva, który z bliskiej odległości nie potrafił pokonać Komosy mimo kilku prób w trakcie jednej akcji. W 41 minucie piękna akcja naszego zespołu –  Łukasz Wójcik świetnie znalazł podaniem Marcina Strzelińskiego, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem próbował pokonać go technicznym strzałem, lecz Komosa spisał się wybornie i efektowną paradą wyłapał piłkę. Niewykorzystane sytuacje się mszczą i chwilę później goście przeprowadzili kontratak po którym Tochwin zdobył prowadzenie dla DĘBU. Była to właściwie pierwsza groźna akcja gości w tym meczu. Tuż przed przerwą bramce Komosy zagroził Strzeliński dośrodkowując z rzutu rożnego, po czym bramkarz miał kłopoty z silnie podkręconą piłką.

W drugiej połowie gra się bardziej wyrównała i już nie widzieliśmy tak wielu bramkowych sytuacji. W 58 minucie Krzysztof Krukowski dynamicznie wbiegł w pole karne po czym został sfaulowany przez obrońcę DĘBU. Sędzia podyktował rzut karny a jego egzekutorem był Marcin Strzeliński. Niestety, nasz grający trener strzelił lekko w środek bramki i Komosa obronił ten strzał. Marcin po meczu miał do siebie wiele pretensji o ten strzał i swoją nieskuteczność.

Nasi piłkarze ambitnie walczyli o zmianę niekorzystnego wyniku. W 77 minucie po ładnym prostopadłym podaniu Mirvy 18-letni Krzysztof Krukowski na raty, ale jednak pokonał Komosę i ustalił wynik meczu na 1:1.

Ten niezły, mogący się podobać 50 osobowej grupie kibiców mecz pokazał, że nasi zawodnicy wydają się być dobrze przygotowani do sezonu. Nie brakowało pomysłowych, szybkich akcji, walki i ambicji. Niestety, szwankowała skuteczność i to nad nią piłkarze muszą popracować w ostatnim tygodniu przed ligą.

WARMIA Grajewo – DĄB Dąbrowa Białostocka 1:1 (0:1)

0:1 Michał Tochwin 42’, 1:1 Krzysztof Krukowski 77’

WARMIA: Czapliński – Kesler, Arciszewski (75’ M. Tuzinowski), Domurat, Kowalko (46’ P. Górski) – Strzeliński, Mirva, Matysiewicz, K. Randzio – Baczewski (46’ Krukowski), Wójcik

DĄB: Komosa – Łabieniec (46’ Bobowik), Dzitkowski, Karankiewicz, Doroszczyk – Orpik (60’ Sujeta), Sawicki, Piesiecki, Baranowski – Tochwin (75’ Boguszewski), Kiljańczyk (60’ Piotr Bondziul)

Sędziował: Grzegorz Kozłowski (Białystok)

Na zdjęciu nasz zespół przed dzisiejszym meczem. Zawodnicy prezentują się w nowych strojach promujących nasze miasto.

Stoją od lewej: Krzysztof Piekarski (opieka medyczna), Maciej Kesler, Rafał Wróblewski, Paweł Matysiewicz, Konrad Kowalko, Piotr Czapliński, Paweł Tarnacki, Łukasz Wójcik, Marcin Baczewski, Mateusz Tuzinowski, Paweł Kowalski, Janusz Szumowski (dyrektor klubu)

Klęczą od lewej: Krzysztof Krukowski, Mateusz Szumowski, Marcin Arciszewski, Łukasz Domurat, Marcin Strzeliński, Kamil Randzio, Maksym Mirva, Paweł Górski, Kamil Kozak.

Zdjęcie: Jarosław Sarnacki


23:57, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
środa, 23 marca 2011

Dziś na Stadionie Miejskim w Grajewie WARMIA przegrała z ROMINTĄ Gołdap 2:3 (2:1)

1:0 Konrad Kowalko 29', 2:0 Maciej Kesler 41', 2:1 Rafał Naruszewicz 44', 2:2 Rafał Naruszewicz 52', 2:3 Rafał Naruszewicz 57'

WARMIA: Tarnacki (46' Czapliński) - Kesler (46' P.Kowalski), Arciszewski, Kowalko, K.Randzio (46' Wróblewski) - Strzeliński (60' M. Szumowski), Mirva (46' Kadyszewski), Matysiewicz (46' M. Tuzinowski), P. Górski - Baczewski (46' Kozak), Wójcik (46' Krukowski)

ROMINTA: Gąsiorowski - Kiler, Pianka, Twarowski, Karniłowicz, Ołów, M. Chmielewski, Kołodziej, Naruszewicz, Locman

Na zmiany wchodzili: Wołos, Brodowski, T. Chmielewski, Konobrocki

Sędziował: Marcin Adamski (Białystok)

Następny sparring - ostatni przed rozpoczęciem rundy wiosennej III ligi - w najbliższą sobotę 26 marca o godz. 15:00 w Grajewie z DĘBEM Dąbrowa Białostocka.

18:54, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 21 marca 2011

Zarząd Klubu Sportowego “WARMIA” Grajewo uprzejmie informuje o terminach meczów III ligi w grupie podlasko – warmińsko – mazurskiej, rozgrywanych w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011 na Stadionie Miejskim im. Witolda Terleckiego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 30 A.

  • 02.04.2011 (sobota)    godz. 16:00     „WARMIA” Grajewo – „WISSA” Szczuczyn

  • 16.04.2011 (sobota)    godz. 16:00     „WARMIA” Grajewo – „ZATOKA” Braniewo

  • 30.04.2011 (sobota)    godz. 16:00      „WARMIA” Grajewo – „OLIMPIA” Zambrów

  • 14.05.2011 (sobota)    godz. 16:00      „WARMIA” Grajewo – „START” Działdowo

  • 25.05.2011 (środa)      godz. 17:00      „WARMIA” Grajewo – „POGOŃ” Łapy

  • 04.06.2011 (sobota)    godz. 16:00      „WARMIA” Grajewo  -  „MAZUR” Ełk

  • 11.06.2011 (sobota)    godz. 17:00      „WARMIA” Grajewo – MKS Korsze

19:44, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
piątek, 18 marca 2011

W związku z dzisiejszymi opadami deszczu pogorszył się stan nawierzchni boiska Stadionu Miejskiego w Grajewie i tym samym zmuszeni byliśmy do odwołania zaplanowanego na jutro meczu pomiędzy WARMIĄ a ROMINTĄ Gołdap. Odwołanie naszego meczu spowodowało także odwołanie przez kierownika MOSiR meczu zaplanowanego na niedzielę, kiedy to na boisku w Grajewie WISSA Szczuczyn miała się zmierzyć z POJEZIERZEM Prostki. Warto tu wspomnieć, że decyzją władz miasta i MOSiR (właściciela stadionu) w następną niedzielę 27 marca WISSA zagra w Grajewie zaległy mecz III ligi z MAZUREM Ełk.

Mecz pomiędzy WARMIĄ a ROMINTĄ został przełożony na środę 23 marca na godzinę 15:30 na Stadionie Miejskim w Grajewie.

 

15:51, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 15 marca 2011

Zarząd Klubu Sportowego „WARMIA” Grajewo informuje, że w dniu 29 marca (wtorek) 2011 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków K.S. „WARMIA” Grajewo.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór komisji wniosków i uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo

11:37, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
piątek, 11 marca 2011

WARMIA pokonała dziś wieczorem w Ostrołęce miejscową NAREW 2:0 (2:0). Nasi rywale zajmują po rundzie jesiennej VI miejsce w tabeli łódzko – mazowieckiej III ligi, która uchodzi zdaniem fachowców za dużo silniejszą od naszej grupy. Mecz odbył się na sztucznej nawierzchni stadionu MOSiR w Ostrołęce.

W kadrze WARMII na ten mecz zabrakło kontuzjowanych Mariusza Milczarka i Daniela Tuzinowskiego a także przeziębionych: Pawła Matysiewicza, Pawła Górskiego i Huberta Karwackiego. Pomimo poważnych osłabień w składzie nasi piłkarze osiągnęli wartościowy wynik z mocnym przeciwnikiem, dla którego był to ostatni sparring przed rozpoczęciem rozgrywek III ligi (za tydzień NAREW gra u siebie KP Piaseczno).

Od początku meczu oba zespoły wykazywały wiele ochoty do gry. NAREW zaatakowała od pierwszych minut i już w 8 minucie została boleśnie skarcona. Marcin Arciszewski dostrzegł wychodzącego daleko przed swoje pole karne bramkarza NARWI i niezbyt mocno, lecz niezwykle precyzyjnie kopnął piłkę w kierunku bramki gospodarzy z ponad 40 metrów. Piłka minęła Łyzińskiego i pomimo jego pogoni za nią wpadła do bramki. Gol był kuriozalny, lecz wielkie brawa należą się Marcinowi za odważną decyzję. Podrażnieni ostrołęczanie rzucili się do ataku. NAREW grała bardzo dobrze – szybko i pomysłowo. Widać było, że ten zespół jest już gotowy i przygotowany do sezonu ligowego. Pomimo przewagi w grze gospodarze jednak nie byli w stanie sforsować naszej defensywy, która w tym meczu grała naprawdę wybornie. Bardzo dobrze spisywał się także Piotr Czapliński. W 23 minucie kontrę naszego zespołu wyprowadził Mirva, który popisał się świetnym przerzutem piłki na lewą stronę do Janusza Jasielczuka a ten ograł obrońcę i strzałem w długi róg bramki NARWI podwyższył na 2:0 dla grajewian.  Dziesięć minut później jeszcze jedna świetna kontra naszego zespołu. Zainicjował ją Łukasz Wójcik, który podał do Macieja Keslera. Szybka akcja naszego obrońcy i bardzo przytomne podanie do Krzysztofa Krukowskiego nie przyniosły powodzenia – Krukowski pogubił się w polu karnym NARWI i nie oddał strzału.

W drugiej połowie trener Strzeliński dał możliwość gry zmiennikom. NAREW przeważała, lecz nie miała pomysłu na skuteczne przełamanie naszej defensywy. Nasi młodzi wychowankowie spisali się dzielnie utrzymując korzystny wynik osiągnięty w pierwszej części spotkania. W końcówce meczu WARMIA mogła pokusić się jeszcze o podwyższenie wyniku po akcjach Kamila Randzio i Marcina Baczewskiego. Wcześniej w 65 minucie jednak to NAREW zaprzepaściła świetną okazję, gdy sam na sam z Czaplińskim znalazł się Niedźwiecki, który przegrał pojedynek z naszym świetnie broniącym bramkarzem.

Reasumując – dobry mecz i dobry wynik naszego zespołu w meczu z silnym przeciwnikiem.

NAREW Ostrołęka – WARMIA Grajewo 0:2 (0:2)

0:1 Marcin Arciszewski 8’, 0:2 Janusz Jasielczuk 23’

NAREW: Łyziński – Pragacz, Ostaszewski, Malanowski (46’ Skorupka), Zalewski – Strzeżysz, Dawidzki (46’ Roman), Stachowicz (46’ Pyskło), Lelujka – Niedźwiecki, Olesiński (46’ Nakielski)

WARMIA: Czapliński (70’ Tarnacki) – Kesler (85’ Wróblewski), Arciszewski, Domurat, Kowalko – Strzeliński (62’ P. Kowalski), Mirva (46’ K. Randzio), Woroniecki (70’ Kadyszewski), Jasielczuk (57’ M. Tuzinowski) – Wójcik (75’ Kozak), Krukowski (55’ Baczewski)

23:07, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 10 marca 2011

Kolejny sparring WARMIA rozegra w najbliższy piątek 11 marca o godzinie 18:30 w Ostrołęce z NARWIĄ. Mecz zostanie rozegrany na sztucznej nawierzchni.

12:47, warmia1924
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2